مـَـرا بــآ פֿـیالتـــ تَنهــــا نـَگــذار !

פֿـیالتـــ اصــلا بـﮧ تـــــو نرفـتـﮧـ اَســـتـــ ؛

مهــــــرباלּ نیستـــ . . . !

آزارم مے בهـــــב

בلم פֿـوבتـــ را مے خواهـــــَב . . .